Činnosti

Činnosť psychologická, pedagogická, liečebno-pedagogická, sociálna zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie

Starostlivosť

Poskytovanie komplexnej psychologickej, špeciálno-pedagogickej, diagnostickej, výchovnej, poradenskej a preventívnej starostlivosti deťom – okrem detí so zdravotným postihnutím -v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu

Správanie a nadanie

Poskytovanie starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania

Poradenstvo

Poskytovanie poradenských služieb zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom

Preventívne programy

Poskytovanie preventívnej výchovnej a psychologickej starostlivosti v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti

Metodická činnosť

Príprava metodického a odborného materiálu pre potreby škôl a školských zariadení.

Objednajte si u nás termín vyšetrenia