20 rokov pôsobenia

Už viac ako 20 rokov pomáhame deťom a poskytujeme konzultácie ich rodičom.

Odborníci

Pracujú u nás vysoko erudovaní odborní zamestnanci s mnohoročnými skúsenosťami, Vaše deti su u nás v dobrých rukách

Viacero činností

Diagnostika, reedukácia, prevencia, rehabilitácia a psychoterapia na jednom mieste.

Metodická pomoc

Metodická pomoc pre materské školy (MŠ), základné školy (ZŠ) a stredné školy (SŠ)

Sme centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Pezinku

O CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

VIAC DETAILOV

Poradenstvo

Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytujeme zdarma poradenské služby.

Starostlivosť

V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujeme preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Moderné metódy

Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

Potrebujete Vaše dieťa pomoc?

Objednajte sa u nás na vyšetrenie alebo konzultáciu.

Urobte si radosť a prispejte na dobrú vec

Vážení rodičia,

Na náš darovací účet môžete akoukoľvek čiastkou prispieť na skvalitnenie vybavenie nášho centra, rozvojové projekty a ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov. Za každé euro Vám veľmi pekne ďakujeme.

Kolektív zamestnancov CPPPaP.

Darovací účet : SK7081800000007000199955

UPOZORNENIE: Pred darovaním peňažného daru na náš darovací účet je potrebné podpísať darovaciu zmluvu na peňažný dar v našom centre.