História

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku vzniklo ako Pedagogicko-psychologická poradňa Bratislava-vidiek od 1.1.1986.

V roku 1990 sa poradňa presťahovala do Pezinka a mala vytvorenú pobočku v Malackách. Služby pre región Senec v tom čase zabezpečovala Krajská pedagogicko-psychologická poradňa so sídlom v Bratislave.

Od roku 1995, keď sa vytvorili samostatné pedagogicko-psychologické poradne v Senci a v r.1997 v Malackách začala vykonávať poradňa svoju činnosť len pre región Pezinok. Od septembra 2004 sa zlúčila s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie.

Od 1.1.2005 poradňa získala právnu subjektivitu a stala sa samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou zabezpečujúc služby pre nasledovné obce a mestá:
Báhoň, Budmerice, Častá, Dubová, Doľany, Jablonec, Limbach, Modra, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Šenkvice, Viničné, Vinosady, Vištuk.

Od 1.9.2008 v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ sa názov Pedagogicko-psychologickej poradne s centrom výchovnej a psychologickej prevencie zmenil na: Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie.

Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí a mládeže od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie a sú bezplatné!

Slová riaditeľky

Milí rodičia a pedagógovia!
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, najmä v oblasti rozvoja ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí a mládeže do ukončenia prípravy na povolanie v spádovej oblasti okresu Pezinok

PaedDr. Katarína Fülöpová

Riaditeľka CPPPaP Pezinok

Naše údaje za posledných 5 rokov

0
Spokojných klientov
0
Diagnostikovaných detí
0
Klientom sme poradili

PREČO SI ZVOLIŤ NÁS

Individuálny prístup

Uvedomujeme si, že každé dieťa má iné zručnosti a inak sa vníma, tieto fakty diagnostikujeme a podľa toho postupujeme pri dalších postupoch

Profesionalita a odborné znalosti

Pomoc deťom vyžaduje odborné znalosti a praktické skúsenosti, naši špecialisti sú špička vo svojom obore, zúčastňujú sa pravidelne odborných seminárov, vymieňajú si poznatky a intenzívne pracujú s deťmi.

Široké spektrum činností

Uvedomujeme si, že dieťa v predškolskom i školskom veku môže naraziť na viacero prekážok, ktoré mu komplikujú vzdelávanie, či zaradenie sa do spoločnosti, preto združujeme skupinu rôznych odborníkov ktorí sú pripravení deťom pomôcť bez ohľadu na typ ich problému.

Pomáhame už viac ako 20 rokov

Dlhoročnými praktickými skúsenosťami sa neustále zdokonaľujeme a preto dokážeme už v začiatkoch práce s deťmi zvoliť vhodný postup, ktorý vedie k úspešným výsledkom. Množstvo detí ktoré nas navštevujú a ich spokojných rodičov sú toho dôkazom.