Špecifické vývinové poruchy učenia (VPU)

Špecifická neschopnosť naučiť sa čítať, písať či počítať aj napriek tomu, že dieťaťu sa dostáva bežného vzdelávacieho vedenia, má priemernú až nadpriemernú inteligenciu a primeranú sociokultúrnu príležitosť

 

Prejavy ťažkostí

 • Fonologické, vizuálne a motorické deficity
 • Deficit v oblasti automatizácie motorických, fonologických, vizuálnych funkcií
 • Nedostatočná spolupráca obidvoch mozgových hemisfér
 • Pomalosť kognitívnych procesov
 • Deficity v oblasti pamäte
 • Poruchy sústredenia
 • Ťažkosti vykonať viac inštrukcií za sebou
 • Pomalosť, zmätenosť
 • Rýchla unaviteľnosť
 • Neadekvátne sebahodnotenie

Žiaci s VPU sú žiaci:

 • so zdravotným znevýhodnením:
  • so zdravotným postihnutím
  • choré alebo zdravotne oslabené
  • s vývinovými poruchami
  • s poruchami správania
 • zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • s nadaním

Zákon č. 245/2008 z 22.5.2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon)

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba

 • Požiadavka na (§2, ods. i):
  • úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní žiaka
  • tieto vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia, nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • ich uplatňovanie je nevyhnutné na dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a začlenenia do spoločnosti

Zákon č. 245/2008 z 22.5.2008 o výchove a vzdelávaní
Aj menšie úpravy výchovno – vzdelávacieho procesu môžu mať veľký význam pre súčasné aj budúce vzdelávanie žiaka!

Vzdelávanie individuálne začlenených detí so ŠVVP Prostredníctvom (§7, ods.5):

 • idividuálneho vzdelávacieho programu
 • vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so ŠVVP

Individuálny vzdelávací program – IVP

 • Triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje : NÁVRH na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami …
 • NÁVRH je povinnou dokumentáciou integrovaného žiaka, informovaný súhlas rodiča, žiadosť rodiča o individuálne začlenenie v bežnej triede MŠ, ZŠ, SŠ.
 • IVP obsahuje všetky zmeny v učebnom prostredí: úpravu prostredia, metódy, formy, prostriedky práce so žiakom, metódy hodnotenia a tolerancie, pomôcky
 • Ak je žiakovi s VPU potrebné prispôsobiť obsah jednotlivých predmetov, zásah do učebných osnov, v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje vyučujúci predmetu individuálny vzdelávací plán

Pedagogická práca so žiakmi s VPU – diferenciácia výchovno – vzdelávacieho procesu

 • Modifikácia učebného prostredia s cieľom vytvoriť prostredie podnecujúce schopnosti a potreby žiakov s VPU = špeciálny výchovno – vzdelávací prístup
 • Modifikácia vzdelávacích metód s cieľom vzbudenia záujmu a upútania pozornosti
 • Modifikácia klasifikácie a hodnotenia s cieľom vyrovnania príležitostí na úspech

Modifikácia učebného prostredia

 • Rešpekt, úcta, akceptácia
 • Pozitívna motivácia
 • Úprava prostredia (sedenie v prvých laviciach, menej rušivých podnetov)
 • Eliminácia stresu – dohodnutie podmienok a požiadaviek na jednotlivých hodinách (Informácia kedy v akom rozsahu bude skúšaný)
 • Neporovnávať s ostatnými spolužiakmi
 • Posudzovať jeho individuálne napredovanie
 • Nevyčítať nedostatky vyplývajúce z jeho poruchy pred triedou
 • Dohodnúť sa o pravidlách zverejnenia individuálneho prístupu pred triedou so žiakom
 • Spolupráca s rodinou

Modifikácia vzdelávacích metód

 • Formálna úprava zadaní písomných prác zlepšujúca orientáciu v texte a pochopenie úlohy
 • Nahradiť písomnú formu odpovede ústnou alebo opačne
 • Čas naviac pri písomných aj ústnych skúškach, malé kroky
 • Zvážiť formu skúšania (ústne alebo písomné)
 • Zníženie počtu riešených úloh
 • Používanie pomôcok
 • Možné je využívanie všetkých metód, prostriedkov a pomôcok v prospech žiaka, slúžiacich na motiváciu, vzbudenie záujmu o aktívne prekonávanie prekážok pri zvládnutí predmetu, podporujúcich sústredenie, rozvíjajúcich čitateľské zručnosti a pamäťové schopnosti
 • Úprava písomných prác vo forme zatvorených otázok

Modifikácia klasifikácie a hodnotenia

Podľa MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách č. CD – 2004-12003 – 1:095.

– Iná forma skúšania, nehodnotenie činností priamo súvisiacich s poruchou, motivačné hodnotenie

Individuálny prístup

Vystúpiť zo zabehnutých „pohodlných“ koľají a prekonať bezpečie zažitých postupov

Jazykové predmety

 • Nedávať časovo limitované úlohy (bleskovky), nahradiť ich doplňovačkami
 • Ak pri písomnej skúške ostatní žiaci majú otvorené otázky, žiak so ŠVPU má len zatvorené otázky
 • Ostatní žiaci píšu diktát, žiak so ŠVPU má doplňovacie cvičenie, upravené hodnotenie
 • Obmedziť rozsah slovnej zásoby (prakticky využiteľná slovná zásoba)
 • Zdokonaľovať najmä ústny prejav využiteľný v praktickom živote
 • Učenie sa myšlienkovou mapou

Matematika

 • používanie kalkulačky; príp. iných pomôcok uľahčujúcich prácu;
  výsledky, ktoré žiak dosahuje týmto spôsobom sa posudzujú rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov pri bežných podmienkach
 • uprednostňovať ústne preverovanie vedomostí v matematike pred písomným
 • poskytovať dostatok času na riešenie úlohy
 • nedávať časovo limitované úlohy
 • tolerovať používanie názoru (podľa potreby študenta kalkulačka, tabuľky, vzorové príklady ap. )
 • pri previerkach prispôsobiť počet a náročnosť príkladov schopnostiam žiaka (znížiť nároky aj počet úloh)
 • pred písomným alebo ústnym skúšaním poskytnúť analogické príklady na domácu prípravu
 • tolerovať znížené pracovné tempo
 • pozitívne
 • oceňovať aj malé úspechy a pokroky v oblasti matematiky

Ostatné vzdelávacie predmety

 • uprednostňovať ústnu formu skúšania
 • akceptovať znížené tempo pri čítaní a písaní a poskytovať dostatok času na prečítanie zadania pri písomných prácach
 • predĺžiť čas potrebný na vypracovanie písomnej práce, prípadne skrátiť počet
 • riešených úloh vo všetkých vzdelávacích predmetoch
 • akceptovať zníženú pravopisnú úroveň písomného prejavu vo všetkých vzdelávacích predmetoch, hodnotiť jeho obsah
 • učenie sa myšlienkovou mapou

Technické vybavenie

 • PC
 • Diktafón
 • Pravidlá pravopisu
 • Prekladové slovníky
 • Kalkulačka
 • Matematické tabuľky
 • Práca s učebnicou
 • Vlastné pomôcky
 • Myšlienkové mapy

Viac informácií

Metodický materiál k integrácii, Štátna školská inšpekcia, Bratislava 2015

Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (interný metodický materiál ŠŠI) (aktualizované k 16. 06. 2014)

Knižné pramene:

D.Jucovičová, H. Žáčková, H. Sovová :
Specifické poruchy učení na 2.stupni základních škol (použitelné i pro střední školství) Nakl. D+H 2003
O. Zelinková : Poruchy učení Nakl. Portál 2003

Webové stránky:

Stránka Štátneho pedagogického ústavu, záložka Integrácia